-------------- clicca i titoli per ascoltare le poesie di Gaspare Cucinella ------------
------------------ accompagnate dal duo Sammartino Impastato-------------------

Guvirnanti truffardini

Guvirnanti truffardini, v'arraffastivu li sordi
l'ammucciastivu a li banchi vi ristaru i manu lordi
quantu sunnu li dinari…… su miliuna di miliardi,
nun ci bastanu deci anni vulennuli cuntari.
E lu populu 'nculatu tutt'i cunti av'a pagari.
Tassi e tassi, sempri tassi, i travagghi sunnu scarsi,
i pirtusa sunnu tanti mai si ponnu cummugghiari.
Ogni jornu c'è un cravunchiu, ogni jornu c'è un pirtusu
iu mi sentu assai cunfusu comu fazzu or'a campari?
haiu ancora quattru rugni m'accattu u bigliettu
mi fazzu un viaggiu a Spagna accussì iu mi divertu
e mi manciu a lasagna. Manciu, vivu, mi nni futtu
Spennu e spannu quantu vogghiu si mi resta u culu ruttu
è picchì finisci l'ogghiu. Quannu unn'haiu cchiù na lira
i sacchetti su già asciutti m'arridduciu peddi e ossa
accussì nnun haiu nenti i fari nenti pozzu dichiarari.
Ma si 'nsistinu a parrariiu dichiaru i me cugghiuna:
sugnu poviru 'ncannaitivinni a 'nnautra banna !Il tema onnipresente della corruzione politica, che come al solito privilegia pochi
ma come se non bastasse si ritorce sempre di più sui lavoratori,
ai quali resta ben poco da dichiarare…
Terra di mulinazzu

Era 'mpastata cu l'acqua di senia
fumeri di sceccu e suli cucenti.
Prufumi di ciuri, girsumini di notti
poi canti e suoni, rusari e nuveni.
Girava lu sceccu 'ntunnu a la senia:
tirannu acqua svacantava li cati e la gebbia inchia.
Abbivirava fasoli, cucuzzi, tinniruma,
pumaroru, milinciani, pitrusinu e basilic.
U marinaru di prima matina vina di li punti
abbanniannu abbanniannu pisci violi di lu mulinazzu
sarachi, spinuli, rizzi e pateddi. robba viva data p nenti.
nna la veru scatta di menzujornu scinnevanu
di la vanedda silinziusa i figghi di Pirricchiu.
purtannu u puzzettu c'u gelatu
e abbanniavanu grirannu:
"U scialacori ca v' arrifrisca,
u scialacori!"
Scinniri a scalidda, tuffarisi a mari
a cogghiri rizzi e ogghiuamari.
Poi sutta a pinnata la gran tavulata:
maccarruna di casa e vinu friscu
nisciutu ru puzzu.
U zzù Cola Matisi ittava vuci:
"Nun tuccati sti pira
nun sunnu ancora maturi,
girati a la larga, pigghiati ri ddà"
E poi la sira cu l'organettu
u zzù Cola Matisi sunava, sunava
e tutti ballavamu e si cantava.Un nostalgico scorcio della giovinezza a Cinisi
nei suoi caratteri più tradizionali di un tempo, forse persi per sempre:
la pesca, gli alberi, la costa e i pesci del Mulinazzo,
la spensieratezza delle sere passate in compagnia
tra le mangiate, i balli e le grida allegre dei bambini
Ballata del teatrante

Sugnu tiatranti scuppanti, vacanti, eleganti, birbanti, calanti, isanti,
ch'i vrachi a tiranti cu l'uocchi a punenti e a testa a livanti.
I suonna m'haiu 'nsunnatu e u spirdu 'ncurpuratu
nfinu a st' ura nun ma lassatu.
Sugnu pueta du tiatru! Mi piaci tignari, ballari, cantari, sunari,
mmintari, mmintarimi a vita, mmintari l'amuri,
mmintari li ciuri, mmintari lu suli, mmintari la luna,
mmintari i cugghiuna, mmintari la morti d'arreri li porti!
Quannu me patri mi rissi "chi v fari?" ci rispunnivu "vogghiu ricitari!"
Mi taliò cu l'occhiu favusignu
pinsannu ca iu fussi un figghiu calignu
ca nun vulissi travagghiari. Iu ti scippu a testa!"- mi ricia -
e ni spirugghiamu a liesta"
Minchiuni!!!! senza mancu accuminciari
già mi vulia ammazzari e iu nun sapia chi fari
pi putillu addumisticari.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Passaru l'anni, iu avia vint'anni
e mi misi 'nta sti panni pi putiri travagghiari,
appena appena pi campari, ma nienti potti fari:
U pitittu l'arrunzava, notti e jornu avvaragghiava
e me patri mi scriveva: Figghiu miu, torna, torna,
veni a rumpiti i corna"
Accussì turnavu ma travagghiu u nni truvavu.
Me patri mi campava, ma u tiatru a mia aspittava.
Mi chiamava ogni mumentu: "Veni, veni" mi ricia
mi chiamava e iu curria e abbrazzava tutt'u munnu.Una piccola autobiografia del poeta e della sua grande passione: il teatro.
Il teatrante è il simbolo della libertà, di chi può essere tutto ciò che vuole
; ma a volte ciò non è compreso dalla famiglia,
che non condivide la scelta di un lavoro bellissimo,
che dà grandi soddisfazioni, ma poco denaro, e a cui non si può resistere
La fabbrica dei sogni

Nta na fabbrica di suonna vogghiu iri a travagghiari.
I patruna nun ci sunnu ca mi ponnu 'ncatinari.
E mi mettu araciu araciu pigghiu i suonna silinziusu
poi li stennu dilicatu nt linzuolu arriccamatu
e scantatu i vaiu sfilannu pi putilli arripigghiari tutti sani,
senza dannu accuss vaiu custruennu e travagghiu cu piaciri.
tanti cuosi pozzu fari nun c' prestu, nun c' tardu,
nun c' a cassa integrazioni, nun ci sunnu i ruffiani
l'onorevoli, i baruna, cu ti po raccumannari, principali,
suprastanti, tuttu u fangu di la genti ca si senti prepotenti.
Nun c' nuddu, sulu i suonna,cu li manu di cristallu,
m'accumpari u primu suonnu: iu restu a taliari,
poi mi sentu alliggiriri: tutti cosi s'hannu a fari
e scippamu sti filinii ca li suonna hannu a campari.
Ma chi dicu? C'è cu senti, nun mi pozzu ormai sbagghiari,
nnà ssà fabbrica di suonna nun si po’ cchiù travagghiari!
Stamu tutti a taliari ca la morti av'a rigniari?
Nun vulemu mai capiri, iu mi sentu svacantari.
Ma chi sunnu sti paroli? Iamuninni!
acchianamu supra i negghi e cuntinuamu a fabbricari.
Ddà, supra i negghi, supra i negghi, nu ni ponnu 'ncuitari!Il lavoro è sempre una dura realtà piena di contraddizioni e aspetti negativi;
ma come sarebbe bello lavorare in un fabbrica di sogni, dove l’unico pensiero
è offrire sogni e speranze alla gente, e dove lavorare
è finalmente un diritto, un piacevole diritto
Nun scurria cchiu' lu sangu

Nun scurrìa cchiù lu sangu 'nta li strati,
la terra cuminciava a rispirari,
cantavanu li vuci di lu munnu
ca la morti nun putìa rignari.

Tutti cosi accussì 'nsunnava,
nun c'eranu patruna e guvirnanti
e la parola mafia nun campava
nta lu novu putiri di la genti.

Ma chi sunnu 'sti suonna c'haiu cantatu,
ca ora mi ritrovu senza nienti:
'Mparadisu già cci avia arrivatu.
A virità è fatta di lamenti.

Tutti i negghi d'u cielu am'a sfardari
Stà cosa mintiemuni 'nta testa
e scavamu nn'o munnu pi stanari
i patruna d'i trona e d'a timpesta.

Chi ci tinemu sti vrachi a pinnuluna
nn'o mentri ca vugghi la quarara,
nun suppurtamu cchiù sti balatuna
ca l'occhi ni nisceru puru i fora.

Susemuni e facemuli trimari,
puru ca caminamu tutti apperi.
I nostri carni sempri am'a guardari
picchì accussì ni vonnu scafazzari.

Ma nuddu nna ddu fossu mi taliava,
ognunu si scartava la so via
e nun sapennu siddu poi agghiurnava,
si nni ìanu tutti a la campia.

D'accussì mi vosi scannaliari
di diri tutti i suonna c'haiu 'nsunnatu.
Di ccà 'nnavanti, inveci di parrari,
'ntallariu la birritta l'haiu a jttari.
La voce di rivolta di un siciliano alla gente, e l’angosciosa sensazione
di non essere ascoltati, come in un incubo, un’allucinata visione di un mondo
che è stato liberato, ma la realtà è ben diversa
I primi paroli

Eranu i primi paroli,
eranu rosi, gelsumini, violi. . . .
U ciavuru si pirdeva luntanu;
c'era cu ti dava na manu
a fari nesciri r'i paroli u suonu
ca 'ncelu acchianava,
ca 'nterra scinneva.
Poi, araciu araciu, scurava
e tu javi a fari vovò.
nsunnavi i cosi cchiù belli:
a sciscì, u fifì, u popò.
Quannu u suli acchianava,
spuntava u zizzì c'u stesté;
ruci ruci ti pigghiava 'ncoddu
ti faceva muntari a cavaddu:
"Amunì - ti dicia - jamuninni a ddiddì"
e 'mienzu l' erba criscevanu i ciuri.
A vuci d'u mummù
a sintevi i luntanu
e puru a vuci d'u memmé,
d'i ciccì, ca ti facevanu l'ovu
e tu. . . . cantavi i tò canzuna.
Ma poi, u chiantu d'un vavà sintevi:
avìa pitittu e nun aveva pani,
sinteva friddu e nun putìa quariari,
aveva sonnu e nun putìa durmiri.
Puru tu chiancevi
ca nun sapìa chi fari.Tutti ricordiamo la nostra fanciullezza, e le giornate all’aria aperta,
i sogni, e attraverso i suoni onomatopeici di un tempo,
rievochiamo le nostre gioie, le nostre paure da bambini,
che forse ora si sono perse per sempre
lungo il cammino, insieme a quei suoni

Na stidda chiamata Peppinu

Passau na stidda chiamata "Pippinu".
Era virdi, azzurra, celesti.
Nuddu a vitti brillari.
Armi, droga, eroina, cocaina;
morti, lacrimi, sangu;
mari di dollari arricchiscinu u paisi,
i putenti tinevanu bancu.
Ma cu è 'stu "Tanu Seduto"?
Primitivu, vaccaru, criminali;
fici ammazzari a Pippinu!
La luci ca Pippinu purtava
era politico-socio-culturale:
Luci 'nna stu paisi,
scurusu, senza sviluppu,
abbituatu di sempri a suppurtari.
Luci 'nna stu paisi,
unni i miruddi sunnu abbituati a nun pinsari.
Luci 'nna stu paisi ,
unni è megghiu essiri orbi, surdi e muti.
Luci 'nna tutti i paisi,
unni regna la morti,
la distruzioni civili e morali.
Luci, luci ca mai nuddu vitti. . . .
. . . . e la stidda ristò 'ncelu a taliari!
Una stella che pass nel cielo buio e si fece notare,
ma che pochi seppero osservare, e che ora guarda noi: Peppino Impastato
Vogghiu campari cu tanti rinari

Vogghiu campari cu tanti rinari
e cu la genti mi vogghiu lardiari.
Vinti palazzi e centu cavaddi,
si c'è malutempu, mi guardanu i spaddi.

Nun sugnu sulu, haiu i caicchi
ca mi liccanu u culu e m'annettanu aricchi.
Però cu mia nun ponnu sgarrari
o sinnò a tiesta ci fazzu scippari.

Iu sugnu n'omu cu tanti rinari,
vogghiu rispettu, nun mi fazzu 'nfrusari.
A tanta gienti ci rugnu a manciari
e sulu iu a fazzu campari.

Mprestu li picciuli puru a lu 'nfernu,
mi sentu cchiù riccu di lu guvernu.
E tu?. . . Si nuddu senza li sordi,
si un misarabuli c'aricchi luordi.
Una satira brillante e beffarda al più triste e vero dei poteri:
il denaro, che fa la differenza tra chi conta e non;
chi ha il denaro può fare tutto,
e chi non ne ha non è nessuno e non è cercato da nessunot
I spaddi m' abbrucianu ancora

I spaddi m'abbrucianu ancora
di quannu abbuscavu tutti ddi lignati
pi aviri datu sulu du vasati a na picciotta
c'avìa pigghiatu a cotta pi mia.
So patri nun vulìa.
Stu gran curnutu,
appena mi vitti cu so figghia,
comu un viteddu 'nfuriatu,
m'assicutò pi tuttu u siminatu,
sdirrarica un marruggiu du sticcatu
e cumincia a cafuddari supra a mia:
"Ti vogghiu ammazzari,
accussì ti fazzu livari u viziu di turnari!"
"No, pi favuri, mi lassassi iri,
dda vicchiaredda di me matri m'aspetta,
nun virennumi arrivari,
nnà quasetta nun ci po’ cchiù travagghiari!"
E subitu du cielu i catarratti si raperu
e acqua cuminciò a sdilluviari.
U Signuruzzu di mia nun s'avìa scurdatu,
vasinnò ancora dda 'nterra fussi stinnicchiatu!
E caminannu 'ntò puzzu senza funnu,
ancora ringraziava u Patreternu,
aspittannu ca si facissi jornu.
Bisogna stare sempre attenti a non farsi scoprire dal padre
dell’innamorata quando la si va a trovare...
meno male che è venuta la pioggia a salvare le spalle
Mi piacissi essiri acqua

Mi piacissi essiri acqua
e vagnari i terri sicchi,
abbivirari arbuli assitati,
purtari friscu unni c'è caluri,
scinniri cantannu ri muntagni:
"Ccà sugnu, nun piniati cchiù,
c'è un muccuni di vita pi tutti!"

Spunta u jornu,
nun viu l'ura ca scura
e ghirimi a curcari,
accussì 'nsunnari
chiddu ca nun pozzu aviri,
chiddu ca nun pozzu fari,
ca sulu 'nsonnu
a strata giusta po’ truvari.

Senza suonna, senza amuri,
senza canti ne caluri,
dunni vaiu, 'nzoccu vogghiu,
s'asciucau puru l'ogghiu,
m'arristau u micciteddu,
sugnu o scuru.
Si tintassi di natari
forsi anniassi 'nfunnu o mari.

Ntò quarteri nuddu parrava,
sulu scrusci si sintevanu,
casi e casi, muru e muru.
Scumpareru angili
ca nun avianu ali.
Noti musicali si 'ntricciavanu 'ntra iddi
e na musica soave
vulò supra li stiddi.L’acqua è il bene più prezioso della Terra,
e sarebbe bello essere acqua che da la vita a tutto,
precipitandosi gioiosa su tutto, ma prevale semre
la sensazione di non potere nulla per riscattare le propria dignità
Ristuccia

Agghiorna, agghiorna,
chi mmalidizioni!
U suli arrabbiatu m'abbrucia li carni,
nta la ristuccia cercu la spica,
la spica scurdata.
Arriciuppannu 'nta spini e busuna
nun trovu furmentu.

Ora lu sangu m'allorda la manu,
mi doli la manu, mi trema
e arriscirennu 'nta la ristuccia,
cerca la spica. . . . . . .

U suli codda,
i griddi cantanu,
nta na vrazzata di pagghia e fenu,
mi ci addurmentu.
Sugnu ricriatu 'nta stu mumentu!
Nsonnu la spica 'ndurata, lucenti.
L’angoscia della solitudine e dell’emarginazione,
rappresentata dalla ristuccia solitaria e inutile,
tra le spighe dorate di grano, che è lieta tra esse,
per un momento, prima della fineSpunta u jornu

Spunta u jornu, spunta arrieri,
addiventu cavalieri.
Sona la fanfarra, stenninu i linzuola,
e pigghiu a parola:

"Cittadini, pupulani,
u pitittu è larju assai,
lu guvernu e li patruna
ni rumperu li cugghiuna.

Senza sordi, senza pani,
nun c'è oggi, nun c'è dumani,
ju lu ricu e lu ripetu,
c'è lu munnu ca fa fetu.

Scura, agghiorna, agghiorna e scura,
aspittannu la bonura,
la bonura ca ritarda
ni liccamu tutti a sarda,

mentri c'è cu li ganasci
mancia a tri quattru parmenti,
si 'nni futti di li sfasci;
paga cu è c'unnavi nenti.

Viva viva l'alligrizza
di stu munnu puzzulenti,
affunnamu 'nna munnizza
semu senza sarvagenti!

Aspittannu la stasciuni
ca nni porta lu bontempu
Barbanera metti acqua,
negghi, lampi, trona e ventu.Di tanto in tanto si fa sentire la voce di un improvvisato oratore
che ci ricorda la nostra poco felice situazione,
consapevole di non poter nulla, e aggrappato solo
alla speranza di trasmettere messaggi positivi

                         
vieni a scoprire il carnevale di cinisi rodolfo resterai per sempre nei nostri cuori Fabrizio De Andre - poeta immortale 11 settembre 2001 - per non dimenticare Postcards by Nakata Impastato.com firma il guestbook di Nakata Impastato